เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานศาสนา
  งานศิลปะ
  งานวัฒนธรรม
  งานพิธี
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  รายงานกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


  

                                                  
   
 
 พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
             
จังหวัดหนองคาย ร่วมกับวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอเชิญข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน และเป็นเจ้าภาพในพิธีอุปสมบถเฉลิมพระเกียรติ  ในวันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาหลววงพ่อพระใส
วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย
 >กำหนดการ (พ.ย. ๕๔)

  

 

                                                        
 
 ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
      ประจำปี ๒๕๕๔  >
อ่านต่อ (พ.ย. ๕๔)

    การจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
      ประจำปี ๒๕๕๕  >
อ่านต่อ  (พ.ย. ๕๔)   
 


 

 

 
 
   โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา"

       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
       และเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า  ประชาชนทั่วไป  นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดหนองคาย
       เข้าร่วม โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา"  ตลอดทั้งปี
       รณรงค์ให้คนไทยตั้งมั่นกับตนเองในการ "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา"  
       
เพื่อน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
       ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
       
...รายละเอียดโครงการ (มิ.ย.๕๔)

    รายงานผล โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" (ส.ค.๕๔)
 

 

 
     
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์  เฉลิมพระเกียรติ ฯ

       ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  ได้ระบุแนวทางการดำเนินงาน
        ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน  เฉลิมพระเกียรติฯ
        กำหนดให้ทุกส่วนราชการนำแนวทางไปปฏิบัติ    จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วม
        โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์  เฉลิมพระเกียรติ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
        พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔  จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๔         
        ... 
รายละเอียดโครงการ  (พ.ค. ๕๔)
 

 
                  
  จังหวัดหนองคาย และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณทั้งในระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ  ในวันที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งมีบุคคลและหน่วยงานได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการ   ดังนี้

DSC_0025.JPG  

                          
>โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้             
 
ระดับประเทศ    ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่
                                      นายยุทธนา
  ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  
                            
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่
                                      นายประดิษฐ์
  พันธัง รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองบึงกาฬ 
                            
ประเภทองค์การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่
                                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 
 
ระดับจังหวัด    ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา  ได้แก่
                                        พระครูสุตรัตนาภรณ์
  เจ้าอาวาสวัดจอมมณีและเจ้าคณะตำบลมีชัย 
                           
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะ  ได้แก่
                                       นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
  ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จ.หนองคาย    
             
>
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรม ดังนี้                            
                           
ด้านการส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่
                                      องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
  
                           
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
                                      - เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
 
                                     -  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร 
                           
ด้านลานวัฒนธรรม  ได้แก่
                                     เทศบาลตำบลวัดธาตุ
  อำเภอเมืองหนองคาย
 

                        

         << กลับหน้าหลัก >> 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org