เมนูหลัก

  หน้าหลัก

  ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน
    วัฒนธรรมอำเภอ
  บุคลากร
ประวัติอำเภอ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  โครงการ/กิจกรรม

  ชื่อบ้านนามเมือง

  ภูมิปัญญาแผ่นดิน      
  แหล่งท่องเที่ยว     
  สินค้า OTOP     


เครือข่ายทางวัฒนธรรม
  ศาสนสถาน
 
  สถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
    วันอาทิตย์

  ศูนย์วัฒนธรรมไทย
    สายใยชุมชน

  สภาวัฒนธรรมอำเภอ
  ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา
 

     สถานที่ทางวัฒนธรรม อำเภอโพธิ์ตาก แยกเป็นหมวดดังนี้

ห้องสมุดประชาชน
ตั้งอยู่ที่ : ม.๑ บ.โพนทอง ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่เป็นที่บำรุงรักษาวัฒนธรรมของชาติให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป เนื่องจาก เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทางด้านสารสนเทศ ซึ่งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ

ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ตั้งอยู่ที่ :  ต.โพนทอง
               อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             ห้องสมุด อบต.โพนทอง เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังสือและค้นคว้าความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า ทั้งยังช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ตั้งอยู่ที่ : ต.โพธิ์ตาก
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             ห้องสมุด อบต.โพธิ์ตาก เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ นอกจากหนังสือวิชาการแล้วยังเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะห้องสมุดยังมีหนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน

 

วัดกาหม
ตั้งอยู่ที่ : ม.๓ บ.กาหม ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดกาหม เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดพุทธรังษี
ตั้งอยู่ที่ : ม.๒ บ.โพนทอง ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดพุทธรังษี  เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดโพธิรุกขาราม
ตั้งอยู่ที่ : ม.๒ บ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดโพธิรุกขาราม เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดโพนทอง
ตั้งอยู่ที่ : ม.๒ บ.โพนทอง ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดโพนทอง เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดรุกขาภิรมณ์
ตั้งอยู่ที่ : ม.๕ บ.สาวแล ต.โพธิ์ตาก
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดรุกขาภิรมณ์ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดเวฬุวัน
ตั้งอยู่ที่ : ม.๘ บ.โพนทอง ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดเวฬุวัน เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดศรีสังวร
ตั้งอยู่ที่ : ม.๗ บ.นาฝาก ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดศรีสังวร เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดสว่างอุทัย
ตั้งอยู่ที่ : ม.๕ บ.สันติสุข ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดสว่างอุทัย เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดอรัญญาสุนทราลัย
ตั้งอยู่ที่ : ม.๔ บ.ม่วง ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดอรัญญาสุนทราลัย เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดบ้านไร่
ตั้งอยู่ที่ : ม.๕ บ.ไร่ ต.โพนทอง
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดบ้านไร่ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดเทพนิมิตวิทยาราม
ตั้งอยู่ที่ : ม.๖ บ.สาวแล ต.โพธิ์ตาก
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดเทพนิมิตวิทยาราม เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดธร
ตั้งอยู่ที่ : ม.๔ บ.สาวแล ต.โพธิ์ตาก
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดธร เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดอรัญญาราม (ดงนาคำ)
ตั้งอยู่ที่ : ม.๒ บ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก
              อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
รายละเอียดข้อมูล
             วัดอรัญญาราม (ดงนาคำ)  เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานของชาวบ้านหมู่ ๓ ภายในวัดมีกุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ


 

 
นายสิทธิพร ณ นครพนม
 นายอำเภอโพธิ์ตาก

 
นางดวงกมล  พ่วงแผน
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ผู้ประสานงานวัฒนธรรม
อำเภอโพธิ์ตาก

   
นายเสวียน  สุทธิดี
 ประธานสภาวัฒนธรรม
อำเภอโพธิ์ตาก

Link หนังสือพิมพ์

Link ทีวีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org